تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی داستان بلند خمره

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، کتاب داستان مصور “خمره”؛ نوشته هوشنگ مرادی کرمانی؛ در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر کتاب ایرانی در بازار جهانی”گرانت”؛ توسط خانم پروفسور “دانیه لا مِنِگینی”؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه “کا فوسکاری” ونیز، به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و با تصویرگری “کیارا پِروفو”؛ توسط انتشارات دانشگاه “کافوسکاری ” ونیز؛ در قالب 165 صفحه مصور؛ با شمارگان هزار نسخه به چاپ رسیده؛ و با قیمت 15 یورو، روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

برنامه رونمایی از این کتاب؛ در فاصله زمانی 30 مارچ تا 7 آپریل 2020 م.؛ با حضور نویسنده؛ در شهرهای ونیز و بولونیا پیش بینی گردیده است.

Condividere