نمایش یک فیلم ایرانی در نمایش های تابستانی سینما اطراف وزوویو

نمایش پاگرد در شانزدهمین دوره سینما اطراف وزویو

در جریان مجموعه نمایش های تابستانی شانزدهمین دوره سینما اطراف “وزوویو” در “سن جورجو آ کرمانو” ناپل ایتالیا، چهارشنبه دوم مرداد ماه 1398، فیلم کوتاه “پاگرد” ساخته محسن بنی هاشمی، به روی پرده خواهد رفت. این فیلم پیش از این در ایتالیا، در بخش “افق ها” در هفتاد و پنجمین دوسالانه سینمای ونیز هم، به نمایش گذاشته شده بود.

Condividere