پریسا مجتهد نظری

پریسا مجتهد نظری

داروساز، مترجم (Farmacista, Interprete) 

تلفن: 067235105

آدرس: Farmacia Romanina, Via del Ponte delle Sette Miglia, 35, 00173, Roma 

Farmaciaminerabi@virgilio.it