برگزاری وبینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 وبیناری را به مناسبت روز جهانی زبان مادری، با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ “یوراسلاوا رومانووا” مسؤل بخش فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران؛ “دانییِلا مِنِگینی” استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه “کافوسکاری” ونیز؛ ایمان منسوب بصیری استاد زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران؛ “ناتالیا تورنِسِلّو” استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شرق شناسی ناپل؛ “آنتونِلا شُرَکا” استاد ترجمه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران؛ “روزاریا گامباتِزا” استاد متن خوان زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران؛ و شهرزاد هوشمند استاد متن خوان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه “ساپینزا” شهر رم؛ به مدیریت “آنتونِلّو ساکِتی” نویسنده و روزنامه نگار؛ با موضوع بررسی تاریخچه؛ وضعیت بالفعل؛ و چشم انداز آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایتالیایی در دانشگاه های ایران و ایتالیا برگزار نمود. در آغاز این وبینار، امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا طی سخنانی بیان داشت: “… آموزش و فراگیری دوسویه زبان های فارسی و ایتالیایی، کلید دروازه مناسبات همه جانبه فرهنگ محورِ دو فرهنگ و تمدنِ غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا است… درک متقابل، هدف نهایی تمامی فعالیت های رایزنی فرهنگی؛ یگانه متولی دیپلماسی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ و همکاران ایتالیایی مان در ایران است… رایزنی فرهنگی در این راستا، فعالیت هایی همچون پشتیبانی از کرسی ها؛ تجهیز ادورای منابع؛ برگزاری دوره های آموزشی؛ گشایش اتاق ایران؛ و مشارکت در برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی در دانشگاه های ایتالیا؛ مشارکت در ترجمه و نشر آثار ادبی فارسی به زبان ایتالیایی؛ برگزاری مستقل دوره های آموزشی حضوری و مجازی زبان فارسی؛ و… را در دستور کار قرار داده است”. 

Condividere