دوره آموزش زبان فارسی

آغاز چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400، چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا آغاز گردید. این دوره، که پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد؛ چهارمین دوره ای است، که در پی ممنوعیت ها و محدودیت های ناظر بر فاصله گذاری اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، به صورت مجازی برگزار می گردد؛ که خود با تحت پوشش قرار دادن متقاضیان سراسر ایتالیا، به افزایش چشم گیر شمار شرکت کنندگان انجامیده است. پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا(چهارمین دوره مجازی) توسط مدرس فارسی زبان، در شش سطح مقدماتی 1 و 2؛ میانی 1 و 2؛ و پیشرفته 1و 2؛ مشتمل بر ده جلسه آموزشی به طول یک ساعت و نیم(مجموعا 90 ساعت) برگزار می گردد؛ و در پایان آن، از فارسی آموزانی که در 80 درصد از ساعات آموزشی حضور داشته باشند، آزمون پایانی مهارت های خواندن؛ نوشتن؛ سخن گفتن؛ و… به عمل آمده؛ و برای حائزین نمره قبولی، گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد شد

Condividere