روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

پنجم ژوئن؛ برابر با شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود ونه خورشیدی؛ روز جهانی محیط زیست، گرامی باد.

Condividere