پژوهش دانشگاهی: ادبیات تطبیقی ایران و ایتالیا

تازه های نشر: سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا

پژوهش دکتر ایمان منسوب بصیری؛ استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران؛ در حوزه ادبیات تطبیقی سده های میانی ایران و ایتالیا، با عنوان “سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا: ادبیات تطبیقی” انتشار یافت.

 

Condividere