سرمایه گذاری استعداد در ایتالیا

برنامه سرمایه گذاری استعداد ایتالیا برای دانشجویان بین المللی

برنامه سرمایه گذاری استعداد ایتالیا در سال تحصیلی 2020 – 2019 م. برای دانشجویان بین المللی، با همکاری وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی ایتالیا؛ آژانس بین المللی سازی و توسعه شرکت های ایتالیایی خارج از کشور؛ اتحادیه اتاق های بازرگانی؛ و انجمن صنایع این کشور اجرا می گردد.
این برنامه شامل اعطاء کمک هزینه تحصیلی ای است که مهلت ثبت نام برای آن تا پایان ماه ژانویه سال 2019 م. می باشد.
برای اطلاعات تفصیلی در این خصوص، به تارنمای ذیل مراجعه فرمایید:

http://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp

 

Condividere