فراخوان همایش خمسه نگاری

فراخوان همایش خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر

فرهنگستان هنر، همایش “خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر” را، اسفندماه 1398 برگزار می نماید.

Condividere