نشست مطالعه هستی شناختی نور طبیعی در فضاهای معنوی

سخنرانی دکتر سارا کریمی در دانشگاه رم

از ساعت 15 روز جمعه 13 اردیبهشت ماه 1398؛ دکتر سارا کریمی؛ در سالن Fiarentino دانشکده معماری Valle Giulia شهر رم، به نشانی Via Antonio Gramsci, 53 نتایج تحقیقات خود در حوزه هستی شناسی نور طبیعی در فضاهای معنوی را ارایه خواهد نمود.

این نشست با همکاری دانشکده معماری و طراحی  دانشگاه Sapienza شهر رم؛ و مؤسسه ملی تامین اجتماعی ایتالیا، در قال  پروژه بناهای عبادی  دوره کارشناسی ارشد سطح 2 سال تحصیلی 2020 – 2019 م.  دانشکده معماری و طراحی دانشگاه Sapienza شهر رم برگزار می گردد.

Condividere