سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا، نگاهی به فراسو

سوریه، ایران، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های “گفت و گوهای ساپینزا، نگاهی به فراسو”؛ از ساعت 17 روز پنجشنبه 23 ژانویه 2020 م. نشست “سوریه، ایران، عراق: میراث در خطر”، با حضور پروفسور “پائولو ماتیایی” (استاد  باستان شناسی و هنر خاور میانه باستان – آکادمی لينچه یی)؛ “کارلو جوانی چرتی” (استاد ریشه شناسی، ادیان و تاریخ ایران باستان – دانشگاه ساپینزا)؛ و “لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ کشورهای اسلامی – دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاه ساپینزا شهر رم بر گزار می گردد. 

Condividere