روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، گرامی باد.

Condividere