روز مهندس

 روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه، زادروز خواجه نصیر الدین طوسی(653 – 579 ه.ش) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی؛  مقام  “مهندس”؛ و “بانوان و زمین” را نیز گرامی می دارند.

Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274)

 

Condividere