زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، زاد روز عیسی مسیح را؛ به ویژه به هم میهنان مسیحی، شادباش می گوید.

Cristianesimo

 

Condividere