نشست معماری معاصر ایران در شهر رم

نشست معماری معاصر  ایران در خانه معماری شهر رم

هم زمان با فراراسیدن نوروز 1398 از ساعت 14.15 روز شنبه سوم فروردین ماه 1398(23 مارچ 2019 م.) نشست تخصصی “معماری معاصر در ایران: چشم انداز  و طرح های تحول و توسعه” در خانه معماری شهر رم؛ واقع در Piazza fanti, 47 آغاز خواهد شد.

در این نشست تخصصی که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران؛ و انجمن معماران ایرانی در ایتالیا؛ و نظام معماری شهر رم برگزار می گردد؛ عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر دار تهران؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ حسین ماهوتی پور رییس انجمن معماران ایرانی ایتالیا؛ و معمار فواد ربانی؛ سپیده صراف زاده؛ میترا معصومی؛ و ابولحسن حاتمی؛ به همراه رییس نظام معماری؛ و معاون شهردار رم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

پس از خاتمه این نشست، از ساعت 20 در همین مکان، جشنواره نوروزی شامل شاهنامه خوانی و نقالی؛ اجرای موسیقی سنتی؛ و پذیرایی ایرانی آغاز خواهد شد.

Condividere