آغاز چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

آیین گشایش چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

از ساعت 10 صبح روز شنبه 14 مهرماه 1397 چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، با حضور اکبر قولی رایزن فرهنگی، در میان استقبال پرشور فارسی آموزان آغاز گردید.

اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، در آیین گشایش این دوره آموزشی، پس از خوشامد گویی به فارسی آموزان، در بخش هایی از سخنان خود با اشاره به قدمت تاریخی مناسبات همه جانبه ایران و ایتالیا، و استمرار آن در بالاترین سطح در سال های اخیر، فارسی آموزان پرشمار و پرشور حاضر در جمع را، شاهدان جریان تعاملی پویا و پایایی دانست؛ که با انگیزه هایی نظیر ازدواج؛ سفر؛ کار؛ و علایق فرهنگی به حیات خود ادامه می دهد.
چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی با آزمون تعیین سطح قریب به شصت فارسی آموز، رسماً آغاز گردید. این فارسی آموزان در سه سطح مبانی؛ میانی؛ و پیشرو، 12 جلسه آموزشی به مدت 18 ساعت را پشت سر گذاشته؛ و در صورت شرکت در کمینه هشتاد درصد از این برنامه آموزشی، در آزمون پایانی مهارت های زبانی شرکت داده شده؛ و در صورت موفقیت در این آزمون، گواهی نامه پایان دوره دریافت خواهند نمود.

گزارش تصویری آیین گشایش چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی ایران در شهر رم را اینجا مشاهده بفرمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=L19Xi_-ZPbQ

 

Condividere