دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 6 اکتبر 2018 م.(14 مهرماه 1397) در محل رایزنی فرهنگی در شهر رم آغاز خواهد شد.
این دوره شامل 18 ساعت آموزش است؛ که در سه سطح مقدماتی، متوسط، و پیشرفته(جمعا 54 ساعت آموزش)؛ در قالب 12 جلسه آموزشی، شنبه ها، به ترتیب سطح از ساعات 9؛ 10.30؛ و 12 به مدت 1.5 ساعت(هر جلسه)؛ توسط مدرس فارسی زبان برگزار می گردد.
علاقه مندان به شرکت در این دوره، تا روز جمعه 5 اکتبر 2018 م.(13 مهرماه 1397) برای پیش ثبت نام فرصت داشته؛ و آزمون تعیین سطح، ساعت 10 روز شنبه 6 اکتبر در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام در این دوره مبلغ 100 یورو تعیین گردیده؛ و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی شرکت داشته باشند؛ در جلسه پایانی، آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده؛ و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی، گواهی پایان دوره صادر می گردد.

Condividere