آیین گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم

روز شنبه 4 اسفندماه 1397، چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی، با حضور 45 فارسی آموز آغاز گردید. این دوره شامل 18 ساعت آموزش است؛ که در سه سطح مقدماتی، متوسط، و پیشرفته(جمعا 54 ساعت آموزش)؛ در قالب 12 جلسه آموزشی، شنبه ها، به ترتیب سطح از ساعات 9؛ 10.30؛ و 12 به مدت 1.5 ساعت(هر جلسه)؛ توسط مدرس فارسی زبان برگزار می‌گردد؛ و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند؛ در جلسه پایانی، آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده؛ و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی، گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

اکبر قولی؛ رایزن فرهنگی، در آیین گشایش این دوره؛ پس از خوشامدگویی؛ و ابراز خرسندی از این که غالب شرکت کنندگان، به واسطه علاقه به فرهنگ و ادب پارسی، به جمع فارسی آموزان پیوسته اند؛ زبان فارسی را برای ایشان، به پنجره ای گشوده به چشم انداز باغ دلگشای فرهنگ و تمدن ایران تشبیه؛ و در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز، شرکت کنندگان این دوره را عمدتا همسران ایتالیایی؛ یا فرزندان ایرانیان مقیم؛ مشارکین تجاری ایران؛ و دانش جویان ایتالیایی رشته های ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی؛ و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن ایران معرفی نمود.

Condividere