سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا، نگاهی به فراسو

سوریه، ایران، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های “گفت و گوهای ساپینزا، نگاهی به فراسو”؛ از ساعت 17 روز پنجشنبه 23 ژانویه 2020 م. نشست “سوریه، ایران، عراق: میراث در خطر”، با حضور پروفسور “پائولو ماتیایی” Continue reading

Continue reading...