وحید ذولفقاری

محقق در زمینه اینترنت اشیاء

پست الکترونیک: [email protected]

تلفن همراه: 0393397486924+

تلفن محل کار: 39503158238+

Condividere